LOC NHOT ,GIO , CABIN

 • Lọc nhớt giấy Fram CH10246

  trên 5
  • Lọc nhớt FRAM EXTRA GUARD sử dụng được 8.000km.
  • Lọc sạch 95% (gấp 3 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.
  • Trang bị van Nitrile hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.
  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Khả năng giữ cặn bẩn 12g.
  198,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram XG8A

  trên 5
  • Lọc nhớt FRAM ULTRA SYNTHETIC sử dụng được 24.000km.
  • Lọc sạch 99,99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.
  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.
  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).
  • Khả năng giữ cặn bẩn: 26 gram
  334,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram XG7317

  trên 5
  • Lọc nhớt FRAM ULTRA SYNTHETIC sử dụng được 24.000km.
  • Lọc sạch 99,99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.
  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.
  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).
  • Khả năng giữ cặn bẩn: 26 gram
  334,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram XG4967

  trên 5
  • Lọc nhớt FRAM ULTRA SYNTHETIC sử dụng được 24.000km.
  • Lọc sạch 99,99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.
  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.
  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).
  • Khả năng giữ cặn bẩn: 26 gram
  334,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram XG4386

  trên 5
  • Lọc nhớt FRAM ULTRA SYNTHETIC sử dụng được 24.000km.
  • Lọc sạch 99,99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.
  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.
  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).
  • Khả năng giữ cặn bẩn: 26 gram
  334,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram XG3614

  trên 5
  • Lọc nhớt FRAM ULTRA SYNTHETIC sử dụng được 24.000km.
  • Lọc sạch 99,99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.
  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.
  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).
  • Khả năng giữ cặn bẩn: 26 gram
  334,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram XG3600

  trên 5
  • Lọc nhớt FRAM ULTRA SYNTHETIC sử dụng được 24.000km.
  • Lọc sạch 99,99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.
  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.
  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).
  • Khả năng giữ cặn bẩn: 26 gram
  334,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram XG3593A

  trên 5
  • Lọc nhớt FRAM ULTRA SYNTHETIC sử dụng được 24.000km.
  • Lọc sạch 99,99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.
  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.
  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).
  • Khả năng giữ cặn bẩn: 26 gram
  334,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram XG2

  trên 5
  • Lọc nhớt FRAM ULTRA SYNTHETIC sử dụng được 24.000km.
  • Lọc sạch 99,99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.
  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.
  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).
  • Khả năng giữ cặn bẩn: 26 gram
  334,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram XG3682

  trên 5
  • Lọc nhớt FRAM ULTRA SYNTHETIC sử dụng được 24.000km.
  • Lọc sạch 99,99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.
  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.
  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).
  • Khả năng giữ cặn bẩn: 26 gram
  334,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram TG10358

  trên 5

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc sạch 99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.

  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.

  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).

  • Khả năng giữ cặn bẩn: 17 gram

  264,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram TG10158

  trên 5

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc sạch 99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.

  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.

  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).

  • Khả năng giữ cặn bẩn: 17 gram

  264,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram TG9688

  trên 5

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc sạch 99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.

  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.

  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).

  • Khả năng giữ cặn bẩn: 17 gram

  264,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram TG3600

  trên 5

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc sạch 99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.

  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.

  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).

  • Khả năng giữ cặn bẩn: 17 gram

  264,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram TG8A

  trên 5

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc sạch 99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.

  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.

  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).

  • Khả năng giữ cặn bẩn: 17 gram

  264,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram TG7317

  trên 5

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc sạch 99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.

  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.

  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).

  • Khả năng giữ cặn bẩn: 17 gram

  264,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram TG4386

  trên 5

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc sạch 99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.

  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.

  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).

  • Khả năng giữ cặn bẩn: 17 gram

  264,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram TG3614

  trên 5

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc sạch 99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.

  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.

  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).

  • Khả năng giữ cặn bẩn: 17 gram

  264,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram TG3593A

  trên 5

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc sạch 99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.

  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.

  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).

  • Khả năng giữ cặn bẩn: 17 gram

  264,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram TG2

  trên 5

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc nhớt FRAM TOUGH GUARD sử dụng được 16.000km.

  • Lọc sạch 99% (gấp 6 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.

  • Trang bị van Silicone hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.

  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA).

  • Khả năng giữ cặn bẩn: 17 gram

  264,000 VNĐ
 • Lọc nhớt Fram PH9566

  trên 5
  • Lọc nhớt FRAM EXTRA GUARD sử dụng được 8.000km.
  • Lọc sạch 95% (gấp 3 lần lọc thông thường) cặn bẩn trong động cơ.
  • Trang bị van Nitrile hỗ trợ động cơ khởi động nhanh hơn.
  • Lọc cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Khả năng giữ cặn bẩn 12g.
  176,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA10741

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  291,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA10990

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  396,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA10650

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  269,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA9993

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  770,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA9564

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  273,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA9563

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  214,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA9501

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  286,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA9493

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  348,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA9482

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  341,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA9360

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  286,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA9332

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  242,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA8766

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  245,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA8755A

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  447,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA8243

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  322,000 VNĐ
 • Lọc gió động cơ Fram CA7764

  trên 5
  • Lọc không khí cao cấp từ thương hiệu lọc hàng đầu thế giới FRAM (No.1 USA)
  • Bảo vệ động cơ lên đến 20.000km.
  • Tăng hiệu suất làm việc và khả năng tăng tốc của động cơ.
  313,000 VNĐ